سانترال خط داخلی

سانترال خط داخلی

کارت سانترال خط داخلی مدل KX-TDA0143

کارت بی سیم ۴ کاناله

بی سیم های دکت تا ۴ کانال می توانند از دستگاه استفاده کنند

قابل استفاده بر روی دستگاه سانترال TDA 100   _ سانترال TDA 200  _  سانترال TDA 600

کارت سانترال خط داخلی مدل KX-TDA0144

کارت بی سیم ۸ کاناله

بی سیم های دکت تا ۸ کانال می توانند از دستگاه سانترال استفاده کنند.

قابل استفاده بر روی دستگاه سانترال TDA 100   _ دستگاه سانترالTDA 200  _  دستگاه سانترال TDA 600

کارت سانترال خط داخلی مدل KX-TDA 0170

کارت دارای ۸ پورت داخلی می باشد.

امکان استفاده برای ۸ پورت داخلی هایبرید وجود دارد.

قابل استفاده بر روی دستگاه سانترال TDA 100   _  دستگاه سانترالTDA 200  _ TDA 600

کارت سانترال خط داخلی مدل KX-TDA0172

کارت دارای ۱۶ پورت داخلی می باشد.

امکان استفاده ۱۶ پورت داخلی دیجیتال وجود دارد.

قابل استفاده بر روی دستگاه سانترال TDA 100   _سانترال  TDA 200  _ سانترال  TDA 600

کارت سانترال خط داخلی مدل KX- TDA1176

کارت دارای ۱۶ پورت آنالوگ می باشد.

امکان استفاده ۱۶ پورت داخلی آنالوگ وجود دارد.

کارت قابل استفاده بر روی سانترال سری TDA100 D می باشد.

کارت سانترال خط داخلی مدل KX-TDA 1178

کارت دارای ۲۴ پورت آنالوگ می باشد.

امکان استفاده  ۲۴ پورت داخلی آنالوگ وجود دارد.

کارت تنها بر روی دستگاه سانترال TDA 100 D   قابل استفاده می باشد.

کارت سانترال خط داخلی مدل KX-TDA6174

کارت دارای ۱۶ پورت آنالوگ می باشد.

امکان استفاده ۱۶ پورت داخلی آنالوگ وجود دارد.

کارت تنها بر روی دستگاه سانترال TDA600  و TDA 620   قابل استفاده می باشد.

کارت سانترال خط داخلی مدل KX-TDA 6178

کارت دارای ۲۴ پورت آنالوگ می باشد.

امکان استفاده ۲۴ پورت داخلی آنالوگ وجود دارد.

کارت فقط قابلیت نصب بر روی دستگاه سانترال TDA 600  و سانترال TDA620  را دارد.