انواع سانترال

انواع سانترال

انواع سانترال عبارتند از:

سانترال آنالوگ از انواع سانترال

سانترال دیجیتال از انواع سانترال

سانترال تحت شبکه VOIP از انواع سانترال

سانترال کم ظرفیت از انواع سانترال

سانترال پرظرفیت از انواع سانترال